Generelt

Før bestilling av kurs og tjenester kan foretas hos European United Aviation Schools AS (heretter EuroUAS) må du forplikte deg til de reglene og betingelsene som gjelder til enhver tid. Det samme gjelder vår Personvernpolicy (GDPR - Personvernforordningen). Vi gjør oppmerksom på at reglene og betingelsene kan endres uten varsel.

Samtykkeerklæring

Ved å sette hake i feltet "Jeg Godtar herved EuroUAS sine regler, betingelser og personvern" og deretter trykke Bestill, ansees dette for å være en bindende aksept for at reglene og betingelsene som er angitt under, godtas og etterleves.

Påmelding (bestilling), betaling og frister

Enhver bestilling er bindende. Når en bestilling er gjennomført, sendes en faktura til den e-post adressen som er oppgitt som e-postadresse for faktura.

Fakturaen må betales innen den angitte betalingsfristen eller senest fem virkedager før kurset eller tjenesten skal avholdes eller leveres, uansett betalingsfrist, hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

For kurs som krever brukertilgang til undervisningsportalen (KURSPORTALEN) må betaling være gjennomført før brukertilgang kan bli åpnet.

Den som bestiller kurs er selv ansvarlig for å påse at betalingen blir gjennomført innen fristen, selv om betalingen blir foretatt av en annen part, f.eks. gjennom en innkjøpsavdeling eller liknende.

OBS: EuroUAS forbeholder seg retten til å avvise påmeldte deltakere som ikke har betalt fakturaen innen fristen.

Kursbestilling og deltakelse er personlig. Det derfor ikke tillatt at en annen person kan delta på vegne av den personen som står oppført som kursdeltaker. Det er heller ikke tillatt med "skyggedeltakere" eller tilhørere under WEBinar. Skal flere deltakere fra samme firma delta i samme rom, må disse registrere seg personlig som sidedeltaker(e). 

Ved forsinket betaling påløper gebyrer. Om betaling gjelder tilgang til EuroUAS sin undervisningsportal og tilgang er gitt på forhånd (for eksempel etter særskilt avtale) og betaling uteblir, stenges tilgangen inntil innbetaling er foretatt.

Priser

Prisene som oppgis er til enhver tid i hht. regler for offentlige avgifter.

Uteblivelse (no show), gyldighetstid og fornyelse av kurstilgang

Alle kurs har en begrenset gyldighetstid fra bestillingstidspunktet. Etter at gyldighetstiden har utløpt, vil ikke deltakeren (eller brukeren) har tilgang til kurset, med mindre fornyelse av kursrettigheten er bestilt og betalt.

Alle kurs som bestilles, unntatt løpende nettkurs for selvstudium, må angis med ønsket dato. Om deltaker ikke deltar på avtalt kurs med ønsket dato gis ingen refusjon av kurskostnaden. Deltakeren har rett til å delta på et senere kurs innen den oppgitte gyldighetstiden som ble opplyst under bestilling, forutsatt at kurset blir arrangert på et senere tidspunkt, og at det er ledig plass.

Tjenester har en gyldighet på 12 måneder, hvis det ikke er inngått spesiell avtale om annen gyldighetstid. Det er ingen rett til refusjon eller tilbakebetaling av beløpet om ikke kunden har benyttet tjenesten.

Kansellering av kurs

EuroUAS tar forbehold om at enkelte kurs har et minimum antall deltakere for å kunne avholdes. Hvis et kurs blir kansellert som følge av for lav deltakelse, har deltakeren rett til refusjon av deltakeravgiften eller velge å delta på et senere kurs. Evt. følgekostnader som reiseutgifter, hotellopphold o.l. dekkes ikke.

"Ikke bestått" og kostnader i fbm. ekstraundervisning

Enkelte teorikurs kan ha et minimumskrav for å oppnå "bestått" på oppgaver, tentamen eller eksamen, dvs. at kandidaten må ha bestått et minstekrav mhp. riktige antall svar (f.eks. 75%) på besvarelsen, innen et antall forsøk (f.eks. 2 forsøk). Hvis ikke minimumskravet er oppnådd, må kandidaten forplikte seg til å motta ekstraundervisning etter gjeldende, standard vederlag (timekost), før nytt forsøk kan gjennomføres.

Force Majeure - årsaker og hendelser som ligger utenfor EuroUAS sin kontroll og som gjør at ikke kurs kan avholdes.

Pilot- og flygerkurs som ikke kan avholdes som følge av værforhold (under oppsatte værminima) eller kurs som ikke kan avholdes fordi en teknisk svikt har oppstått (strømbrudd, internettsvikt eller tjenesteavbrudd fra f.eks. Microsoft) eller at en instruktør må melde forfall som følge av sykdom, erstattes med nytt, tilsvarende kurs senest 4 måneder etter det opprinnelige tidspunkt. Følgekostnader som reiseutgifter, hotellopphold m.m. dekkes ikke. Hvis ikke EuroUAS kan levere et slikt kurs innen tidsfristen, innrømmes refusjon av kursavgiften.

Regler som gjelder for de praktiske pilotkursene - flygetrening

Ansvar og Forsikring

For å få flytillatelse må gyldig Forsikringsbevis i hht. EC785/2004 for de luftfartøyene som skal benyttes under kurset, kunne fremlegges på første flydag (under briefing). Piloter som deltar på Pilot PRO/BASIC kurs skal fly på eget selskaps sin operasjonstillatelse hvis ikke annet er avtalt skriftlig mellom selskapet og EuroUAS. Piloter må kunne fremlegge bevis på bestått E-eksamen. 

Innendørsflyging i hall

Maksimalvekt for luftfartøy som skal benyttes til innendørsflyging er 1,5 kg. Enkelte kurs kan ha ytterligere vektbegrensning.

Obligatorisk funksjonstest i forkant av WEBinar

Skal du delta på WEBinar er du ansvarlig for at utstyret på din side (arbeidsstasjonen, nettilknytning, tilstrekkelig båndbredde, lydenheter, webkamera m.m.) fungerer som det skal. Den tekniske testen er din garanti.

Har du på forhånd testet at alt fungerer som det skal (toveis test mot instruktør) og du likevel ikke får deltatt på kurset som følge av teknisk svikt på din side, har du rett til å delta på neste kurs eller få full refusjon av kursavgiften. Har du derimot ikke sørget for at testen er gjennomført i forkant kan du delta på neste kurs, men du har ikke rett til refusjon av kursavgiften.  Det er ditt ansvar å kontakte instruktøren og sørge for at testen blir gjennomført senest 48 timer før kurset starter.

Din konto

Din konto er strengt personlig. Det betyr at det er du og ingen andre, som kan benytte denne. Brukernavn og Passord er konfidensielt og skal ikke opplyses om til andre.

Rettigheter til innhold og kursmateriell

EuroUAS forbeholder seg retten til å endre kursinnhold uten forutgående varsel. Hva kurset inneholder vil fremgå av kursbeskrivelsen.

Materiell produsert av Airwatch for EuroUAS

Alt materiale som tekst, logoer, bilder, figurer og eventuelle dokumenter som kan lastes ned, er produsert av Airwatch AS og er underlagt lov om opphavsrett. Det er ikke tillatt å benytte eller kopiere materiale eller dokumenter i egen undervisning, uten skriftlig avtale fra Airwatch.

Kursdeltakere som har konto hos EuroUAS plikter til enhver tid å følge de betingelsene som EuroUAS setter, for bruk av konto og materiell. Materiell og dokumenter der det eksplisitt fremgår at slike er tillatt for nedlasting er likevel underlagt lov om opphavsrett. Dette materiellet er kun tillatt til personlig, eller til intern bruk hos operatør. Det er ikke tillatt å kopiere eller videreformidle materiell i noen form, verken elektronisk eller på annen måte, uten skriftlig avtale fra EuroUAS/Airwatch. Brudd på loven om opphavsrett til åndsverk m.v. vil bli anmeldt.

Bruk av åpne, frie medier (YouTube m.fl.)

EuroUAS benytter tidvis fritt tilgjengelig materiale fra YouTube, som støttemateriell i undervisningssammenheng.

Noe av materialet fra YouTube er produsert av Airwatch AS eller av konsulenter som arbeider på oppdrag for EuroUAS og er fritt tilgjengelig for alle.

Om det brukes materiale fra andre uavhengige kilder, så er kilden (opphavet) til materialet angitt. Det kan hende at slikt materiell inneholder produktplassering eller reklame, men vi fraskriver oss ethvert ansvar i forhold til produkt, utforming, kvalitet, politiske meninger eller religiøs overbevisning, i slike sammenhenger.

Brudd på reglene og betingelsene

Brudd på reglene og betingelsene kan føre til umiddelbar terminering av kurstjenester eller brukerkonto. Kursavgift eller andre utgifter vil ikke bli refundert. Ved brudd på norsk lov, vil forholdet bli anmeldt.

GDPR - Personvernforordningen (hovedpunkter)

De opplysningene som oppgis under bestilling er et minimum, men nødvendige for at vi skal kunne opprette en personlig konto og evt. kunne kontakte deg ved behov, enten via e-post eller telefon.

Opplysningene du oppgir vil kunne overføres til andre datasystemer som EuroUAS eier eller har ansvaret for, eller til våre samarbeidspartnere.

Du kan når som helst be om følgende:

  • Innsyn i opplysningene vi har registrert om deg.
  • Utskrift av dine opplysninger
  • Bli slettet fra databasen ved å sende en forespørsel om dette til ID@eurouas.com. Det innebærer at alle opplysninger om deg blir slettet. Ønsker du å opprette en konto senere, så må du registrere deg på nytt.

EuroUAS har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Les om vår fullstendige personvernerklæring her

Har du spørsmål, ta kontakt med EuroUAS på info@eurouas.com