Flygefelt ALPHA

Adresse
 • ALPHA ONE - Innlaget 81
 • ALPHA TWO - Innlaget

3185 Skoppum

Airport Reference Point (ARP):
 • ALPHA ONE - 593789N, 0103980E
 • ALPHA TWO - 593815N 01039385E
MIS:
ELEV:
 • ALPHA ONE - 203 ft
 • ALPHA TWO - 246 ft
RWY/LDG area:  Avgang og landing på grus eller asfalt
Surface:  Sprengstein, pukk og grus
VHF-freq:  123.500
RMK: Sikkerhetsavstand er 100m

 Operativ Briefing (OB)

1      Operativ Briefing (morgenbriefing) kl. 08:30 på Kopstadveien 25A (Nykirke Bygdehus), 3180 Nykirke

Alle som skal fly, være mannskap (piloter, fartøysjefer, system- og sensoroperatører), kommunikasjonsansvarlig og instruktører skal møte til obligatorisk, operativ briefing kl. 08:30 presis (hvis ikke annet tidspunkt eksplisitt er avtalt). Dette er en forutsetning for flytillatelse. Det vil bli foretatt gjennomgang av punktene under, med eventuelle avvik fra disse.

Gyldig forsikringsbevis i hht. EC785/2004 for de luftfartøyene som skal benyttes under kurset, må kunne fremlegges første flydag.

2      Kjøring inn/ut til flygefeltene

Flyfeltene ligger ca. 3 minutter kjørevei fra kurssenteret. 

3      Regler for øvelsesflyging på ALPHA

Av sikkerhetsmessige årsaker gjelder følgende regler for flyging og ferdsel på flygefeltene:

 1. Alle personer som oppholder seg på øvelsesområdet skal bære refleksvester.
 2. Røyking på området er forbudt av brannhensyn
 3. Tråkk i ALPHA TWO må skje med varsomhet for å unngå skader
 4. Det skal utpekes operativ leder og fartøysjef(er) før flyging påbegynnes.
 5. Alle fartøyer skal være forsikret. Eier/bruker av fartøyet plikter å sørge for at gyldig forsikring er ordnet før flyging.
 6. Fartøysjefer med operasjonstillatelse (OT) som omfatter operasjonstypen det skal kurses i, skal fly på egen (operatørens) OT. Andre uten egen OT, skal fly på den OT'en instruktøren opererer under.
 7. Alle må følge anvisninger og instrukser fra operativ leder. Er du i tvil eller har spørsmål, kontakt operativ leder.
 8. Alle mobiltelefoner skal være satt i ikke forstyrr-modus eller være slått av, under all flyging.
 9. Maksimal avstand fra origo er 100m
 10. RPA har vikeplikt for ALLE andre luftfartøyer. Observeres annen lufttrafikk i lav høyde skal alle single- og multikoptere i luften skal umiddelbart flys tilbake til origo og landes. Ny avgang kan kun skje etter klarering fra operativ leder.
 11. Ved alvorlig brudd på reglementet kan fartøysjefen miste flytillatelsen.
 12. Pass på at det ikke ligger utstyr eller søppel igjen på flyområdet før vi forlater området.

4      Helse, Miljø og Sikkerhet

 • Lading av batterier skal foregå på Langmyra eller via egen billader.
 • Ved brann skal Kopstad Brannvesen varsles på TLF 110
 • Ved havari* skal Politiet varsles på TLF 112
 • Ved personskade skal AMK varsles på TLF 113
 • Uregelmessigheter og brudd på reglementet skal varsles til operativ leder.
 • Brannslukker (skum), Førstehjelpsutstyr og Hjertestarter finnes i Airwatch Land Cruiser

5      Dagens PPR og NOTAM

Gjennomgang av dagens NOTAM skal foretas

6      VÆR

Gjennomgang av dagens vær. Det skal avgjøres om solskjerm og/eller solbriller skal benyttes eller være i beredskap. Maks tillatt vindstyrke og retning skal settes.

7      Avgangs- og landingsplasser

Gjennomgang av dagens avgangs- og landingsplasser (under spesielle omstendigheter vil treningsområdene, tilhørende origo og nødlandingsplasser avvike fra treningsområdet angitt i pkt. 12.2). Operativ leder vil i så tilfelle ha spesiell avtale med flyplassjef om dette.

8      Nødlandingsplasser

Minimum tre nødlandingsplasser skal være avtalt.

9      SFM (Sikkerhetstrusler, Feil og Mottiltak)

 • Før flyging tiltar skal alt operativt mannskap delta i SFM ved avgangsplassen.
 • Repetisjon av nødprosedyrer.

10  Standardprosedyre

 • Pilot/fartøysjef skal oppholde seg i ORIGO mens flyging pågår
 • Ingen luftfartøyer skal ta av uten klarering fra operativ leder.
 • Luftromsboksen for øvelser og proficiency check (PC) er mellom 380 ft – 600 ft AMSL og i anvist øvingsområde.

Før motor(ene) startes skal kun personell som har operativ rolle, være innenfor sikkerhetssonen. Det skal ropes:

 • SYSTEM ALIVE ! før systemet settes i den funksjonelle standen at motorer kan startes (f.eks. batterimodul tilkoplet).
 • ENGINE START ! og sirkulær håndbevegelse over hodet skal utføres før motorene startes.
 • TAKE OFF ! før avgang.
 • SYSTEM CHECK ! før manøvreringskontroll foretas. Om alt fungerer som forventet sies SYSTEM CHECK OK !

Gjennomføringen av treningsprogrammet kan påbegynnes, gjennomføres og avsluttes. Før landingsinnlegget starter skal det ropes:

 • APPROACHING ! før innflygingsprosedyren starter og før overgangsområdet entres (15m).
 • LANDING ! før selve landingen starter (10m).
 • STOPPED ! etter at motorene har stanset og piloten har sluppet stikkene.
 • POWER DOWN ! mens venstre arm strekkes rett opp og høyre håndflate viser en horisontal bevegelse foran halsen etter at hovedbatteri er frakoplet.

For øvrig forventes det at piloter utviser godt «airmanship» og at standard sjekklister benyttes for pre-start, start-, avgangs- og landingsprosedyrer, samt etter at fartøyet har landet og er sikret.

11  Nødprosedyre

Ved uregelmessigheter under flyging, herunder

 • Tegn til ustabilitet eller unormal oppførsel
 • Varsel via telemetri eller systemlamper om alvorlig feil (unormalt strømtrekk, komponentfeil etc.)
 • Unormal styrerespons langs en eller flere av aksene
 • Midlertidig eller forlenget tap av styrekontroll

eller potensiell fare for sammenstøt med annen bemannet lufttrafikk eller luftsportsutøver, skal fartøysjefen (i prioritert rekkefølge)

 1. Rope Priority Landing!
 2. fly umiddelbart, men kontrollert til origo (hvis mulig)
 3. lande umiddelbart på avtalt nødlandingsområde (om nødvendig)
 4. Iverksette forsert landing på tryggeste og raskeste måte
 5. Iverksette «kill procedure» for utkopling av motor(ene)

Deretter vil vanlige administrative prosedyrer for havari* bli gjennomført (evt. varsling i hht. instruks).

 

*Med havari menes havari etter definisjon i Luftfartsloven