Airport Reference Point (ARP): 59,1110°N, 9,3402°E
MIS:
ELEV: 463ft AMSL
RWY/LDG area:  01/19, LENGTH: 1199m, WITDH: 30m
Surface:  Asphalt
VHF-freq:  119.200
RMK: PPR

 

 Operativ Briefing (OB)

1      Operativ Briefing (morgenbriefing)

Alle som skal fly, være mannskap (piloter, fartøysjefer, system- og sensoroperatører), kommunikasjonsansvarlig eller instruktør skal møte til OB. Av hensyn til trafikkavvikling overfor øvrige brukere av flyplassen, godkjent PPR, betalende kursdeltakere og effektiv bruk av tiden, starter OB kl. 08:00 presis (hvis ikke annet tidspunkt eksplisitt er avtalt). Det vil bli foretatt kort gjennomgang av punktene under, med eventuelle avvik fra disse.

Gjennomgangen er fortløpende, spørsmål tas tilslutt.

2      Regler for RPAS oerasjoner på Skien Flyplass, Geiteryggen (ENSN)

Skien Flyplass – Geiteryggen drives av Grenland Luftsportssenter. All virksomhet på eller i tilknytning til flyplassen er underlagt Skien Lufthavn AS sine bestemmelser. Av sikkerhetsmessige årsaker er det noen viktige regler som gjelder for flyging og ferdsel på flyplassen:

 1. Alle personer som oppholder seg innenfor sikkerhetsgjerdet på flyplassområdet skal bære refleksvester.
 2. Røyking innenfor sikkerhetsgjerdet er forbudt (evt. røyking må skje på plassen foran utgang nord).
 3. Det skal utpekes operativ leder, fartøysjef og kommunikasjonsansvarlig før flyging påbegynnes (én person kan inneha flere roller).
 4. Alle fartøyer skal være forsikret. Eier/bruker av fartøyet plikter å sørge for at gyldig forsikring er ordnet før flyging på kurset.
 5. Fartøysjefer med operasjonstillatelse (OT) som omfatter operasjonstypen det skal kurses i, skal fly på egen (operatørens) OT. Andre uten egen OT, skal fly på den OT'en instruktøren opererer under.
 6. Alle må følge anvisninger og instrukser fra operativ leder. Er du i tvil eller har spørsmål, kontakt operativ leder.
 7. Alle mobiltelefoner skal være satt i fly-modus eller være slått av, under all flyging.
 8. Ved all ferdsel og opphold innenfor sikkerhetsgjerdet som har til formål å fly RPA, skal flyradio være påslått og lytting på 119,200 MHz foretas kontinuerlig.
 9. Alle flybevegelser skal følge Skien Flyplass Geiteryggens prosedyrer og instrukser. Enhver som ønsker å benytte plassen plikter å gjøre seg kjent med disse (se Flyplassboka ref. GLSS.NO).
 10. Skien Flyplass, Geiteryggen kan i hht. teknisk operativ godkjenning brukes kun i VFR, dagslys.
 11. Det er ikke lov å bevege seg utenfor avtalte grenser innenfor sikkerhetssonen.
 12. All høyderapportering skal foregå i fot AMSL (se pkt 10 – Tillegg).
 13. RPA har vikeplikt for ALLE andre luftfartøyer og luftsportsutøvere. Rapporteres det om innkommende luftfartøy på downwind eller fartøy som kaller opp på radio i den hensikt å å foreta flyging, skal følgende vikeprosedyre iverksettes:
  1. Alle single- og multikoptere i luften skal umiddelbart flys tilbake til origo og landes. Ny avgang kan kun skje etter klarering fra operativ leder.
  2. Egen prosedyre gjelder for fixed-wing og parafoil fartøyer (avtales under OB).
 14. Ved alvorlig brudd på reglementet kan fartøysjefen miste flytillatelsen.

Gjennomgang av meldepunkter og standard inn- og utflygingsmønster skal foretas for at alle skal være kjent med trafikksituasjonen rundt flyplassen.

4      Helse, Miljø og Sikkerhet

 • Lading av batterier skal foregå i de RØDE brannsikrede ladeboksene
 • Ved brann skal Skien Brannvesen varsles på TLF 110, samt flyplassjef.
 • Ved havari* skal Politiet varsles på TLF 112 (trippelvarsling), Norway Control (Røyken), samt flyplassjef.
 • Ved personskade skal AMK varsles på TLF 113, samt flyplassjef.
 • Uregelmessigheter og brudd på flyplassreglementet skal varsles til flyplassjef.
 • Slukkeutstyr finnes ved drivstoffanleggene (JET A-1, AVGAS).
 • Førstehjelpsutstyr er plassert i klubbhus og hangar.
 • Hjertestarter finnes i Airwatch Land Cruiser

5      Dagens PPR og NOTAM

Gjennomgang av dagens PPR og NOTAM (gjelder kun BVLOS).

6      VÆR

Gjennomgang av dagens vær. Det skal avgjøres om solskjerm og/eller solbriller skal benyttes eller være i beredskap. Maks tillatt vindstyrke og retning skal settes.

7      Avgangs- og landingsplasser

Gjennomgang av dagens avgangs- og landingsplasser (under spesielle omstendigheter vil treningsområdene, tilhørende origo og nødlandingsplasser avvike fra treningsområdet angitt i pkt. 12.2). Operativ leder vil i så tilfelle ha spesiell avtale med flyplassjef om dette.

8      Nødlandingsplasser

Minimum tre nødlandingsplasser skal være avtalt, hvis ikke standard plasser som er angitt i pkt 11.2 kan benyttes.

9      SFM (Sikkerhetstrusler, Feil og Mottiltak)

 • Før flyging tiltar skal alt operativt mannskap delta i SFM ved avgangsplassen.
 • Repetisjon av nødprosedyrer.

10  Standardprosedyre

 • Pilot/fartøysjef skal oppholde seg i ORIGO mens flyging pågår (se pkt 12.2).
 • Ingen luftfartøyer skal ta av uten klarering fra operativ leder.
 • Luftromsboksen for øvelser og proficiency check (PC) er mellom 500 ft – 700 ft AMSL og i anvist øvingsområde.

Før motor(ene) startes skal kun personell som har operativ rolle, være innenfor sikkerhetssonen. Det skal ropes:

 • SYSTEM ALIVE ! før systemet settes i den funksjonelle standen at motorer kan startes (f.eks. batterimodul tilkoplet).
 • ENGINE START ! og sirkulær håndbevegelse over hodet skal utføres før motorene startes.
 • TAKE OFF ! før avgang.
 • SYSTEM CHECK ! før manøvreringskontroll foretas. Om alt fungerer som forventet sies SYSTEM CHECK OK !

Gjennomføringen av treningsprogrammet kan påbegynnes, gjennomføres og avsluttes. Før landingsinnlegget starter skal det ropes:

 • APPROACHING ! før innflygingsprosedyren starter og før overgangsområdet entres (15m).
 • LANDING ! før selve landingen starter (10m).
 • STOPPED ! etter at motorene har stanset og piloten har sluppet stikkene.
 • POWER DOWN ! mens venstre arm strekkes rett opp og høyre håndflate viser en horisontal bevegelse foran halsen etter at hovedbatteri er frakoplet.

For øvrig forventes det at piloter utviser godt «airmanship» og at standard sjekklister benyttes for pre-start, start-, avgangs- og landingsprosedyrer, samt etter at fartøyet har landet og er sikret.

11  Nødprosedyre

Ved uregelmessigheter under flyging, herunder

 • Tegn til ustabilitet eller unormal oppførsel
 • Varsel via telemetri eller systemlamper om alvorlig feil (unormalt strømtrekk, komponentfeil etc.)
 • Unormal styrerespons langs en eller flere av aksene
 • Midlertidig eller forlenget tap av styrekontroll

eller potensiell fare for sammenstøt med annen bemannet lufttrafikk eller luftsportsutøver, skal fartøysjefen (i prioritert rekkefølge)

 1. Rope Priority Landing!
 2. fly umiddelbart, men kontrollert til origo (hvis mulig)
 3. lande umiddelbart på avtalt nødlandingsområde (om nødvendig)
 4. Iverksette forsert landing på tryggeste og raskeste måte
 5. Iverksette «kill procedure» for utkopling av motor(ene)

Er nedslagsstedet (pkt. 3 eller 4) innenfor sikkerhetssonen til rullebanen, vil meldingen Forced Landing – runway occupied! bli sendt på 119.200 MHz av operativ leder/komm.ansvarlig og redningsbil (2 personer) med varselblink bli sendt ut til stedet. Meldingen vil bli gjentatt hvert annet minutt inntil RPA er fjernet/sikret og stedet er undersøkt/klarert for gjenværende deler/komponenter. Når sikkerhetsbilen med RPA og mannskap har kommet utenfor sikkerhetssonen vil meldingen Runway Free bil sendt på 119.200 MHz av operativ leder/komm.ansvarlig.

Deretter vil vanlige administrative prosedyrer for havari* bli gjennomført (evt. varsling i hht. instruks).

12  Tillegg

12.1  Luftromsboks for øvelser under VLOS

For kurs og øvingsflyging som foregår VLOS, har vi definert en «luftromsboks» i mellom 500 ft og 700 ft AMSL. Under 500 ft (og ned til GND) er kun for avgang og landing.

Det vil i praksis si at «taket» i luftromsboksen for øvelser er satt til 700 ft AMSL som tilsvarer 72m AGL og «gulv» er 500 ft AMSL som tilsvarer 11m AGL.

For kursdeltakere som ikke har mulighet til å stille om høydemåler fra QFE (plasshøyde) til QNH (plasstrykk), så benyttes følgende omregningstabell for høyder i meter over avgangsplass (AGL) omgjort til fot over middel havvannstand (AMSL):

 

AGL (m)

AMSL (m)

AMSL (fot)

0

141

463

11

152

500

40

181

593

42

183

600

60

201

660

72

213

700

80

221

725

100

241

790

120

261

856

 

Selv om VLOS i flg. RPAS-forskriften er tillatt opp til 120m AGL (400 ft), så har vi av sikkerhets- og behovshensyn i forhold til øvelsene, satt en praktisk maksimalhøyde som er enkel for alle å forholde seg til og forenkler «omregningen» i forhold til høyderapportering i forhold til andre brukere av flyplassen.

 

*Med havari menes havari etter definisjon i Luftfartsloven