Pilotfeil er dessverre den største årsaken til uønskede hendelser, ulykker og havari. Pass derfor på at pilotene har de nødvendige flygeferdighetene som trengs.

Flygeferdigheter er ferskvare. Derfor bør pilotene trene systematisk og få en kontroll på at de tilfredsstiller minstekravet.

Vi gir nå alle operatørselskaper muligheten til å la pilotene gjennomføre en periodisk flygetest (PFT) for å få en uavhengig og objektiv dokumentasjon på pilotenes flygeferdigheter annethvert år, uansett øvrig erfaring og fartstid.

Vi ser egentlig bare etter én ting - at piloten behersker full kontroll under varierende forhold.

Alle piloter som skal fly på næringsbaserte oppdrag bør tilfredsstille en minimumsstandard ang. flygeferdighet. Grunnene er mange:

 • Manglende flygeferdighet hos piloter er den største enkeltårsak til ulykker, havari og andre uønskede hendelser.
 • Dronepiloter som ikke behersker adekvate flygeferdigheter representerer et større farepotensiale enn det som er forsvarlig.
 • Operatørselskapet taper sitt omdømme på piloter med dårlig "airmanship" og uønskede hendelser.
 • Operatørselskaper med høyere havarifrekvens lider økonomiske tap.
 • Ulykker og havari er uakseptabelt om det skyldes dårlig flygeferdighet.
 • Droneflyging kan være potensielt farlig, både for andre luftfarende og mennesker på bakken. Derfor må alle piloter gjøre sitt maksimale for at risikoen er minimal.

Stadig flere operatørselskaper ser viktigheten av å kvalitetssikre pilotenes praktiske flygeferdigheter. Mer informasjon og bestilling av PFT...

Flygeøvelsene

Det er avgjørende for alle praktiske operasjoner at piloten behersker de forskjellige forholdene ute i felt. Derfor har vi utviklet et flyferdighetsprogram som setter standard for hvor piloten står, i forhold til flygeferdighet. 

For de operatørbedriftene som har vært gjennom vår Proficiency Check (PC) vil gjenkjenne flygeøvelsene. Flygeøvelsene vi benytter under en PFT er akkurat de samme, som kvalifiserer piloten til et Commercial Remote Pilot bevis, hvis  kompetansenivået tilfredsstiller minstekravet til klasse 2 eller 3.

Flyging med lav risiko kan kun gjennomføres om piloten behersker målrettet flyging uten støtte av satelittnavigasjon (for eksempel GPS, GLONASS etc.).

De fleste øvelser skal "hovres" dvs. flys med liten horisontal bevegelseshastighet (maks 1m/s).

Se flygeøvelsene det skal trenes på Flygeprogram for single- og multirotor

Hvis mulig skal GNSS (GPS) være slått AV, men at ALTI-/ATTI-mode, kan være aktivert. Hvis ikke frakopling av GNSS er mulig, så skal dette anføres i flygebeviset.

Det er vesentlig at det kompenseres for vindkomponenten (avdriften) når øvelsene flys (for eksempel blir sirkelen "oval" om man ikke kompenserer).

Ferdighetstesten

Foruten det presisjonsmessige i flygingen ("stikkekontroll") vil kontrollantene gi karakter i generell "airmanship" under evalueringen. Med dette menes følgende:

 • Kandidaten opptrer rolig og konsentrert under øvelsene.
 • Kandidaten bruker sjekklister og følger prosedyrene på riktig måte, før- under- og etter flyging.
 • Kandidaten opptrer sikkerhetsbevisst
 • Kan de grunnleggende bestemmelsene i RPAS forskriften (sikkerhetsavstander, makshøyder, og flyging i nærheten av flyplasser).
 • Kan utføre en nødprosedyre, om en uønsket hendelse skulle inntreffe.

De fleste piloter som flyr næringsbaserte flygeoppdrag med jevne mellomrom og har trent øvelsesprogrammet på forhånd, vil normal kunne bestå testen.

Piloten vil deretter få oppdatert tidligere ferdighetsbevis til Commercial Remote Pilot (CRP-bevis) eller får fornyet dette. Flygebeviset er et kvalitetsbevis, som kan fremvises til kunder, oppdragsgivere og myndighetspersoner (for eksempel Politiet, Luftfartstilsynet m.fl.).

Se mer informasjon om Commercial Remote Pilot - CRP