Nytt felleseuropeisk regelverk
(EU) 2019/947 trer i kraft 1. januar 2021.
Er du forberedt?

Tar du risiko
på alvor ?

Skaff deg dokumentert,
praktisk flygekompetanse som tilfredsstiller nye EASA-krav

Våre kurs følger både BSL A 7-1 og
de nye kompetansekravene i hht.
EU 2019/947, Art. 8

Våre instruktører har lang erfaring og er spesialister på sine fagfelt

Ubemannet luftfart handler
om mer enn multikopter...

BVLOS/BRLOS
er en av våre spesialiteter

Praktisk BVLOS/BRLOS flygetrening ved vårt Mission Control Center (MCC)

BVLOS trainer
at mission

Vi arrangerer praktiske flygetreningskurs
flere plasser i Norge.

Arrow
Arrow
Slider

Frem til 1. januar 2021 gjelder den "gamle" forskriften i BSL A 7-1. Etter denne datoen vil Forordning (EU) 2019/947 (de felleseuropeiske droneregler) gjelde.

Skal du søke om operatørstatus før denne datoen, så benytt Luftfartstilsynet sine sider for informasjon

Det vil være en overgangsordning frem til 1. januar 2022, der operatører som har fått tillatelse før 1. januar 2021, kan operere etter den "gamle" forskriften

Vi har her sammenstilt relevant informasjon for foretak (næring) og enkeltpersoner som ønsker å starte med droneflyging med luftfartøy over 250g.

Droneflyging regnes som luftfart, selv om det ikke sitter en pilot og styrer i selve fartøyet. Derfor kalles dette også ubemannet luftfart.

Generelt om droneflyging

Det nye regelverket er basert på graden av risiko overfor mennesker, infrastruktur på bakken, samt risikopotesialet for andre (bemannede) luftfartøyer.

I tillegg er det tatt inn forhold som personvern, støy og annen miljømessig påvirkning.

For å drive med ubemannet luftfart må brukeren som minstekrav registrere sitt luftfartøy hos Luftfartstilsynet (LT). Utover dette setter LT forskjellige krav til pilotens kompetanse, samt også organisasjonsmessige krav etterhvert som kompleksitet, risikonivå og vanskelighetsgrad øker under operasjonene.

Kravet til pilotenes kompetanse er mye klarere med den nye forordningen, enn med BSL A 7-1.

Åpen kategori (Open Category, Cat A)

I den letteste klassen, åpen kategori, kan man operere luftfartøy innenfor synsvidde (VLOS) opptil 25kg (ikke i nærheten av mennesker), basert på tilleggskriterier i forhold til operasjonstype (A1 - A3) og tekniske krav for hver fartøyklasse (C1 - C4).

Full oversikt over Åpen Kategori finner du her.

Det er satt et minstekrav til pilotkompetanse. Pilotene må gjennomgå et nettbasert kurs og bestå en nettbasert eksamen for å kunne operere.

Skal man kunne fly i nærheten av mennesker med fartøymasse opp til 4kg (kategori A2/klasse C2), må man avlegge teorieksamen hos en organisasjon som er godkjent av LT, samt deklarere at man har gjennomført tilstrekkelig egentrening.

Hvis luftfartøyet eller noen av kriteriene ikke passer med åpen kategori, finnes ingen dispensasjonsmulighet. Da må operatør og pilot tilfredsstille kravene i spesifikk kategori (Specified Category).

Spesifikk Kategori (Specified Category, Cat B).

I spesifikk kategory er det mye strengere krav i forhold til sikkerhet. Her må LT foreta en vurdering (godkjenning) om operatøren (organisasjonen) har de riktige forutsetningene, og at pilotene har den nødvendige kompetansen til å utføre de operasjonene som skal gjennomføres.

Operatøren skal ha en operasjonsmanual (OM) og det skal gjennomføres en risikoanalyse som LT skal godkjenne. For å få bistand til å utarbeide en operasjonsmanual og risikoanalyse - ta kontakt med Airwatch AS (de har lengst erfaring med dette i Norge)

Operatøren har tre valg i forhold til å kunne utføre operasjoner i denne kategorien:

 1. Operere under et forhåndsgodkjent standardscenario <120m AGL, VLOS/BVLOS, <3m karateristisk dimensjon, samt operere innenfor visse kriterier 
 2. Få en godkjennelse fra LT for en spesifikk operasjonstype basert på SORA
 3. Inneha et operatørsertifikat for lette ubemannede fartøyer (Light UAS Operator Certificate)

Ikke bare må operatøren hevde sin dyktighet og kompetanse, det må også kunne føres bevis for påstandene, f.eks. med kompetansebevis fra en uavhengig tredjepart.

SORA

Det er foretrukket å benytte metoden Specific Operations Risk Assessment (SORA) for risikoanalyse i den spesifikke kategorien.

Det er en helhetlig metode som dekker de fleste operasjonstyper, men har også noen ufullstendige områder. Derfor kan det være behov for skjønn, risikoreduserende tillegssopplysninger og utfyllende beskrivelser for at enkelte operasjoner skal kunne utføres innenfor akseptabel risiko.

Bistand for å utføre SORA kan f.eks. fåes hos Airwatch AS.

LUC (Light UAS Operator Certificate)

Om en operatør søker status som en Light UAS Operator, gjennomfører LT en godkjenningsprosess av organisasjonen etter helt bestemte kriterier. Da blir operatøren godkjent til å gjøre egne risikoanalyser og vurderinger som er nødvendige for å utføre de operasjonene som er angitt i operasjonsmanualen og under de vilkårene som LT har satt i operasjonstillatelsen.

Selv om det er satt mange (nye og skjerpede i forhold til BSL A 7-1) krav til operatøren, er det denne statusen som mest likner på RO-3.

Disse er:

 • Operasjonsmanual
 • Sikkerhetssystem (Safety Management System - SMS)
 • Intern godkjennelsesordning for operasjonelle prosesser og prosedyrer
 • Treningsprogram(1) og samsvarskontroll for piloter og øvrig mannskap
 • Uavhengig kontrollorgan(2) for etterlevelse av oppsatte kriterier
 • System for risikohåndtering
 • Organ for endringsledelse og kontroll(2)
 • Prosedyrer for samhandling og kommunikasjon mellom involverte avdelinger og organisasjoner (også eksterne)

Dette er sammenfallende med hvordan en luftfartsoperatør innen bemannet luftfart (AOC) opererer.

(1)innbefatter bruk av eksterne ressurser som flyskole, etc.

(2)innbefatter bruk av kompetente eksterne ressurser (konsulenter innen ubemannet luftfart)

Pilotens flygeferdighet

I tillegg setter LT et krav i forskriften om at du må kunne "demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket".

For å si det kort og enkelt: Å kunne fly et multikopter med GNSS(3) er ingen flygeferdighet - det klarer alle.

Hvis man ikke behersker flyging uten GNSS, har du ikke tilstrekkelige ferdigheter eller den nødvendige kunnskapen du trenger for å kunne fly dronen din sikkert hjem, den dagen satelittposisjonen er unøyaktig (ofte), svikter eller en eller annen alvorlig systemfeil oppstår - og det kommer med overveiende sannsynlighet til å hende deg, før eller siden.

Så, uansett om du velger å få profesjonell instruksjon for flyging i ALTI/ATTI-mode eller om du velger å lære deg dette på egenhånd - TREN DERFOR MÅLBEVISST I MANUELL MODUS (eller i ALTI/ATTI).

Om Luftfartstilsynet skulle komme på en befaring, må du altså kunne vise at du faktisk behersker å kunne fly. Det kan gjøres på to måter:

Enten å kunne vise det i praksis overfor tilsynsmyndighet, eller kunne fremvise et flygebevis fra f.eks. EuroUAS. Flygebeviset er en bevitnelse på pilotens flygekompetanse og denne fås etter å ha bestått ferdighetstesten Pilot PRO Multi Proficiency Check (PMC-01).

Du kan enten trene på programmet til ferdighetstesten på egenhånd (helt gratis) eller delta på kurs f.eks. Pilot BASIC Multicopter (PBM-01). På dette kurset får du grunnleggende flygeopplæring for å beherske foto-, og enkel inspeksjonsflyging.

(3) GNSS er fellesbetegnelse på sattelittnavigasjonssystemene GPS, Glonass, Galileo m.fl.